+420 602 318 409 nlp@nlp.cz

Seznam seminářů NLP Practitioner

1

1. Efektivní komunikace

Cíl:
Rozšířit komunikační dovednosti účastníků

Obsah:

 • Umění navazovat konstruktivní pracovní vztahy.
 • Odhalovat způsoby komunikace toho druhého a umění přizpůsobit vlastní komunikaci různým způsobům myšlení.
 • Využití různých jazykových stylů v obchodním jednání.
 • Účinky neverbálního chování.
 • Umění vést toho druhého jemným způsobem k požadovanému výsledku, ke vzájemnému porozumění a spokojenosti obou stran.
 • Umění vnímat problematiku z různých úhlů pohledu a flexibilně využít odlišnosti perspektiv z rozdílných pozic vnímání.
 • Zvládání obtížné komunikace.
 • Odstraňování komunikačních blokád.

Cíl:
Rozšířit osobní uvědomění a schopnosti flexibility účastníků

Obsah:

 • Umění přimět své tělesné i duševní zdroje ke společné práci.
 • Jak změnit způsob prožívání a převzít kontrolu nad svou myslí.
 • Využití možnosti zobrazování věci tak, aby nás neomezovaly, ale povzbuzovaly a posilovaly.
 • Vědomé řízení emocionálních stavů – neuroasociace.
 • Jak lépe pamatovat pomocí spouštěcích mechanismů.
 • Organizace pomocí neurologických úrovní.
 • Odstraňování možných omezení a blokád na neurologických úrovních.
 • Vnímání s různého úhlu pohledu.
Neurologické úrovně:

Ve struktuře našeho mozku jsou vjemové systémy přirozenými hierarchiemi nebo úrovněmi – stupni zkušenosti. Změna na vyšší úrovni nevyhnutelně vyvolá změny na nižších úrovních, tyto změny jsou automatické. Změna na nižší úrovni může změnit úrovně vyšší, avšak často bývá problematická, nebo není trvalá.

2. Jak nejlépe využít své zdroje

2

3

3. Umění dosáhnout svých cílů

Cíl:
Naučit účastníky připravit efektivní a úspěšný cíl (plán, projekt, prezentaci…)

Obsah:

 • Efektivní stanovování a formulování motivujících cílů.
 • Jak zjistit možné nežádoucí vedlejší účinky a zohlednit vazby na prostředí.
 • Využití vyšších cílů pro dosažení angažovaného a motivujícího postoje při běžné rutinní práci.
 • Přeformování možných překážek na dílčí cíle.
 • Plánování.
 • Jak využít tvořivé strategie W. Disneye.
Strategie Walta Disneye:

„Raději bavím lidi s nadějí, že se něco naučí, než učím lidi s nadějí, že se budou bavit“. Walt Disney

Robert Dilts vytvořil model strategie Walta Disneye, pozoruhodně tvořivého a úspěšného muže, jehož práce neustále těší bezpočet lidí na celém světě. Byl by skvělým rádcem v podnikání, protože používal obecnou tvořivou strategii, kterou lze použít pro jakýkoli typ problému.

Disney používal tři různé přístupy: Snílek, Realista a Kritik. Jeho spolupracovníci znali tyto tři přístupy, ale nikdy nevěděli, který z nich na setkání bude zastávat. Nejspíše na schůzkách vytvářel rovnováhu a doplňoval ten přístup, který nebyl dobře zastoupen.

Cíl:
Posílit identitu k dosažení souladu pracovních úkolů s nejhlubšími potřebami a přáními jedince.

Obsah:

 • Uvědomění si svých hodnot a vytvoření žebříčku priorit.
 • Kritéria naplňování hodnot.
 • Hlubší pochopení potřeb druhých.
 • Předcházet konfliktům vyplývajícím ze střetu protichůdných hodnot.
 • Princip osobního vůdcovství.
 • Odhalení vlastní vnitřní představy o čase.
 • Umění zacházet s časem.
Model plánování času:

Základní myšlenku čtvrté generace řízení můžeme vyjádřit vztahem mezi dvěma faktory činnosti: naléhavostí a důležitostí.

Naléhavá činnost vyžaduje okamžitou pozornost. Důležitost má vztah k výsledku. Jestliže je něco důležité, přispívá to k vašemu poslání, k vašim hodnotám, k vašim významným cílům.Naléhavé záležitosti vyžadují reakci. Důležité nenaléhavé akci – více iniciativy.

4. Leadership a timemanagement

4

5

5. Strategické vyjednávání

Cíl:
Naučit se používat jazyk zaměřený na výsledek a klást přesně konstruktivní otázky.

Obsah:

 • Odhalování podstaty věci.
 • Porozumět tomu, co druhá osoba sděluje.
 • Doplňující otázky.
 • Umění identifikovat příčinu a následek v dané situaci.
 • Komunikace zaměřená na řešení.
 • Pozitivní a motivující jazyk.
 • Práce s cíli a výsledky.
 • Generování nových možností volby a kreativní přístup.

Cíl:
Rozvinout kreativitu a rozšířit schopnost generování nových možností řešení.

Obsah:

 • Přerámování kontextu a chování
 • Modely přeramcovaní
 • Metafory
 • Metafory cvičení
 • Přerámcování negativní metafory
 • Reframing
 • Pohádky ,příběhy ,báje
Reframing – Přerámcování

Starý taoistický příběh popisuje farmáře v chudé vesnici. Tam si ho považovali, protože měl koně, kterého používal na orání i pro přepravu. Jednou mu ale kůň utekl. Všichni vesničané ho litovali, jak je to hrozné, ale farmáře jen řekl, možná. O několik dnů později se kůň vrátil a přivedl s sebou dva divoké koně. Vesničané prohlašovali, jaké štěstí farmář má, ale ten jen řekl, možná. Příštího dne si farmářův syn, který zkoušel osedlat divokého koně, zlomil nohu. Vesničané farmáře litovali, jaké je to neštěstí. Možná, řekl jen. O týden později do vesnice dorazili verbíři a odvedli všechny mladé muže, kromě farmářova syna se zlomenou nohou. Když mu vesničané gratulovali, jaké štěstí že to má, zase odpověděl jen, možná.

Jaký je smysl příběhu? V tom, že každá událost závisí na „rámci“, ve kterém ji vnímáme. Když se změní rámec, změní se i smysl. Mít dva divoké koně je dobré, dokud si syn nezlomí nohu. Zlomená noha se zdá být neštěstím, dokud nepřijdou verbíři.

Takovému přerámcování říkáme reframing. Změna rámce, ve kterém člověk vnímá událost, změní i její smysl. Změní-li se smysl, změní se ale také reakce a chování člověka.

Přerámcování (reframing) není nic nového. Mnohé báje a pohádky popisují chování nebo události, které změní svůj smysl, jakmile se změní rámec, ve kterém se odehrávají. Jinak vypadající káčátko se změní v krásnou labuť.

Přerámcování je důležitou složkou tvůrčích procesů. Je to schopnost dát něco známého do nového rámce.

6. Práce s metafory a přeramcovaní

6

7

7. Milton Erickson a trans

Cíl:
Odhalit skryté schopnosti u sebe i ostatních.
Prohloubit a rozšířit své vnímání.

Obsah:

 • Jak rozvinout svojí vlastní kreativitu
 • Miltonův model
 • Stavy vědomí
 • Vakog trans
 • Indukce transu
 • Reframing
 • Šestikrokové přerámcování
 • Modely přerámcování
 • Milton využití
 • Relaxační techniky
 • Levitace ruky a anestezová rukavice
Miltonův model jazyka
 • způsob konstrukce vět využívajících vynechávání, zobecňování a zkreslování
 • je opakem metamodelu jazyka
 • je záměrně neurčitý, nekonkrétní a otevřený
 • udržuje stav transu
 • otvírá přístup k nevědomým zdrojům
 • zajišťuje shodu na obecné úrovni

Všechno, co k dosažení úspěchu v jakémkoli oboru lidské činnosti potřebujeme, je v nás. Otázka zní, jak se k těmto vnitřním zdrojům dostat, jak je poznat a využít v každodenním životě. Dokonce zdánlivě blokující části v nás lze přetvořit ve prospěch a užitek.
Tento modul je zaměřený na kreativní využívání vnitřních zdrojů. Techniky, které zde poznáte, lze použít pro jakoukoli kvalitativní změnu v životě a také pro nastartování léčivých procesů, pro zdraví a harmonizaci.

 8. Certifikace


8

Rezervujte si místo na výcvik vyplněním přihlášky:

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte si z menu (vyžadováno)

Vaše zpráva

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více zde